-

Tiltak og tjenester for barn og unge i kommunen

Helsestasjon

Helsestasjonen er et gratis og lett tilgjengelig lavterskeltilbud for barn ungdom og deres foreldre. Helsestasjonen består av jordmortjenesten, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og flyktningehelsetjenesten. På helsestasjonen jobber helsepersonell som jordmødre, helsesykepleiere, leger, fysioterapeuter og ergoterapeut. På helsestasjonen jobbes det forebyggende og helsefremmende.

Jordmortjenesten
Er du gravid og bor i Verdal, kan du få oppfølging av jordmor på helsestasjonen. Vi gir tilbud om:

Tidlig livsstilsamtale, oppfølging i svangerskapet, tidlig hjemmebesøk etter fødsel, informasjon om foreldrerollen og forberedelse til fødsel og tiden etterpå.

Hjemmeside jordmortjeneste

 

Helsestasjon 0-5 år
Helsestasjonstjenesten er et tilbud til alle barn og deres familier i Verdal kommune. Vi tilbyr:

 • Hjemmebesøk etter fødsel
 • Helseundersøkelser
 • Veiledning og støtte til foreldre
 • Rådgivning om barnets helse, utvikling og kosthold
 • Barnevaksinasjon
 • Barselgruppe

Hjemmeside helsestasjon

Helsestasjon og skolehelsetjenesten på facebook

Skolehelsetjeneste – Skolehelsetjenesten er en videreføring av tilbudet barna fikk på helsestasjonen. Alle skoler i Verdal har en helsesykepleier tilknyttet skolen. Skolehelsetjenesten samarbeider med hjem, skole og øvrige samarbeidspartnere for å identifisere og løse helsemessige utfordringer knyttet til barnet/ungdommens behov.

Hjemmeside skolehelsetjenesten

Helsestasjon og skolehelsetjenesten på facebook

 

Helsestasjon for ungdom (HFU)
Her treffer ungdom helsesykepleier og lege. Tilbudet er gratis og vi har taushetsplikt. På helsestasjon for ungdom kan du blant annet få prevensjonsveiledning, få testet for kjønnssykdom og ha noen å prate med om du har det vanskelig. Helsestasjon for ungdom er lokalisert i samme hus som ungdomshuset Panzer, Hanskemaker gata 15.

Viser til hjemmeside helsestasjon for ungdom.

Facebooksiden ungdomshelsetjenesten Verdal

 

Flyktninghelsetjenesten
Flyktninghelsetjenesten i Verdal har helsesykepleier og lege tilgjengelig med fast kontortid samlokalisert med voksenopplæringa på Møllegata voksenopplæring i Hanskemakergata 15. Helsesykepleier samarbeider med lege om helhetlig helseoppfølging.

Hjemmesiden flyktningehelsetjenesten

 

Kontaktopplysninger Verdal helsestasjon:

Besøksadresse: Rådhusgata 4

Telefon Verdal helsestasjon: 74 04 83 50

Kontortid 0900-1500.

Ungdomshuset Panzer

Ungdomshuset Panzer er et rusfritt gratistilbud til alle ungdommer som går på ungdomsskole og videregående skole i Verdal kommune.

Du finner oss i samme bygg som ungdomskontakten, helsestasjon for ungdom og voksenopplæringa i Hanskemakargata 15, Verdal sentrum.

Kontaktperson: Eir Aas Jakobsen.

Åpningstider og aktiviteter finner du ved å følge Ungdommens hus på Facebook

Miljøteam ungdomsskole

Miljøteam er et tverrfaglig sammensatt team, bestående av personer med allsidig erfaring fra arbeid med barn og unge på forskjellige arenaer.

Vi jobber forebyggende, og skal ta tak i små og store utfordringer sammen med ungdommer, foreldre og skole på et tidligst mulig tidspunkt.

Miljøteam er tilstede på ungdomsskolen og er “voksne med tid”. Vi har fokus på relasjonsbygging og positive aktiviteter i forhold til alle elever ved skolen, men jobber også med barn og unge som av ulike grunner ikke finner seg helt til rette på en eller flere av arenaene; skole, hjem og fritid.

 • målgruppen er ungdom mellom 12 og 16 år.
 • samarbeider tett med skolens ansatte.
 • har taushetsplikt og er gratis.
 • er tilgjengelige og du trenger ingen timebestilling.
 • kan være til hjelp / støtte / veiledning, også til foreldre og skole.
 • er tilgjengelige for familier og ungdommer utenfor ordinær arbeidstid, på ettermiddag, kveld eller i helger, etter avtale.
 • tilbyr positive aktiviteter for ungdommer på skolen og i fritiden.

Kontaktperson: Annette Hermann

For mer info om miljøteam ved Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter, besøk hjemmesiden.

Ungdomskontakten

Ungdomskontakten er et forebyggende tiltak for ungdom mellom 12 og 20 år.

Vi er et lavterskeltilbud og tilbyr råd, støtte og veiledning til ungdom, men også til foreldre/pårørende, venner eller samarbeidspartnere. Det kan da dreie seg om små og store utfordringer rundt skole, familie, vennskap, jobb, konflikter, rus, psykisk helse etc.

Ungdomskontakten har ansvar for det oppsøkende sosiale arbeidet i Verdal kommune.

Arbeider turnus og skal være trygge voksne på ungdommenes arena både på dagtid, kveld og helg.

Gratis og har taushetsplikt.

Vi er lett tilgjengelig og kan nås både på telefon, sosiale medier og epost, eller man kan stikke innom kontoret vårt i Hanskmakergata 15.

Kontaktperson: Camilla Johansen

For mer info besøk kommunens hjemmeside.

Følg gjerne Ungdomskontakten på Facebook

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

PPT er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn og unge med behov for spesialpedagogisk hjelp i førskolealder og spesialundervisning i skole

Dette gjør PPT

 • Hjelper barnehager og skoler med organisasjons- og kompetanseutvikling for å tilrettelegge for barn og unge med særlige behov.
 • Deltar i flerfaglig samarbeid for å bidra til helhet og sammenheng.
 • Utreder vansker i utvikling og læring.
 • Gir råd om tiltak i sakkyndig vurdering som grunnlag for enkeltvedtak etter barnehageloven og opplæringsloven.

Hvordan kommer du i kontakt med PPT?
Barnehagebarn og grunnskoleelever

Vi ønsker at henvisningene først og fremst skjer i samarbeid mellom foreldre og barnehagen og/eller skolen. Bekymring for et barns utvikling kan etter samtykke fra foreldre drøftes med oss på faste drøftingsmøter vi har med barnehagene og skolene. Foreldre kan også ta direkte kontakt med oss hvor bekymring, behov og tiltak drøftes. Sammen blir vi enige om veien videre.

Hvordan ta kontakt?
Ring 74048320

Besøksadresse:
Rådhusgata 4
7650 Verdal
(Helsesenteret, 2. etg.)

Integrering og mangfold

Barneverntjenesten

Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres utvikling og helse får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår

Kontaktinfo i åpningstiden (08.00-15.30): 74 04 82 40 / 98 90 18 56

Utenfor ordinær arbeidstid kontaktes barnevernvakta: 

Telefon:
48 95 55 99
116 111 

Åpningstider:
Mandag – torsdag kl. 15:30 – 08:00.
Fredag – mandag kl. 15:00 – 08:00.
Helligdager kl. 00:00 – 24:00 (døgnåpen).  

Besøksadresse: 
Inn-Trøndelag Helse- og beredskapshus
Seilmakergata 10
7725 Steinkjer 

Postadresse:
Barnevernvakta i Steinkjer
Steinkjer kommune
Serviceboks 2530
7729 Steinkjer

Nettside: 
Barnevernvakta i Steinkjer  

Rus og psykisk helse

Lavterskeltilbud for rus og psykisk helse på Ørmelen

Store deler av befolkningen vil i perioder oppleve lettere psykisk helse- og rusutfordringer. Hos helsestasjon rus og psykisk helse vil du bli møtt av helsepersonell med tverrfaglig kompetanse som har taushetsplikt.

Helsestasjonen

Dette er et gratis helsetilbud for voksne (16+), som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

 • Direkte hjelp uten henvisning, venting eller saksbehandlingstid
 • Her kan du ta direkte kontakt ved behov for samtaler i en vanskelig livssituasjon, råd og veiledning, samt vurdering av hjelpebehov enten ved eget behov eller som pårørende
 • Vi kan også være «los» videre i systemet for brukere, pårørende, familier, nettverk og lokalmiljø

Hva kan vi bistå med?

 • Lavterskeltilbudet passer for deg som trenger kun 1(-2) kontaktpunkt, hvor du får anledning til å snakke med en nøytral part
 • Dersom det gjennom samtalen kommer frem behov for mer langvarig oppfølging, bistår vi deg med å søke om dette
 • Råd og veiledning i en krevende livssituasjon eller om du har bekymring knyttet til noen andre i din nærhet
 • Støtte og motivasjonssamtaler
 • Rask psykisk helsehjelp
 • Ulike kurstilbud
 • Pårørendekontakt
 • Utdeling/retur av brukerutstyr og utlevering av nalokson, motgift mot opioid overdoser.
 • Enkel sårbehandling og utdeling av medisiner

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Helsestasjon rus og psykisk helse

Åpningstid: Alle hverdager mellom 10.00-14.00

Telefon: 474 57 160 (erstatter tidligere lavterskel psykisk helse sitt telefonnummer)

E-post: psykiskhelse@verdal.kommune.no

Adresse: Avdeling rus og psykisk helse, Helsestasjonen Gamlevegen 4, Ørmelen

Du kan nå oss pr. telefon, e-post eller ved å møte opp i åpningstiden (merket inngang på tverrenden mot busslomma – ring på)

Ruslab

Åpningstid: Mandag, torsdag og fredag 08:00 – 12:00 etter avtale

Telefon: 970 32 255

Adresse: Lokalisert i egne lokaler i Gamlevegen 4, Ørmelen

Støttekontakt og avlastning

Kommunepsykolog

Kommunepsykologen er ansatt i Kommunedirektørens fagstab på systemnivå. Det betyr at kommunepsykologen i liten grad jobber på individnivå og direkte klinisk.

Psykologen kan inviteres inn i konkrete saker som rådgiver og støtte, men skal i liten grad drive individrettet behandling. Individrettet arbeid skal fortrinnsvis foregå sammen med annet personell. Kommunepsykologen bidrar i forebyggende direkte arbeid på gruppenivå sammen med annet personell og inngår i kommunens utvidete psykososiale kriseteam.

Kommunepsykologen bidrar til tjenesteutvikling og lederstøtte slik at tjenestene har strukturer og rutiner som ivaretar og fremmer innbyggernes psykiske helse. Psykologen gir psykologfaglig rådgivning til kommunale tjenester gjennom konsultasjon, veiledning og undervisning og søker å være en «hjelp til hjelperne», både personell og ledere.»

Kontaktinfo: Karianne Framstad Holden

Familievernkontoret

Familievernkontoret er åpent og tilgjengelig for alle, og du kan ringe for å få råd og veiledning.

De fleste kommer til familievernkontoret for rådgivning og samtaler om vanlige samlivsproblemer og når det er vansker, konflikter eller kriser i familien. Du kan helt uforpliktende ta kontakt med oss per telefon eller epost. Vi tilbyr gratis parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrudd.

På kontoret møter du blant annet psykologer og sosionomer, med spesialisering i familieterapi. Tjenesten har taushetsplikt.

For mer info besøk hjemmesiden til familievernkontoret.

Krisesenteret

Krisesenteret (IKS) skal være et senter som gir hjelp, veiledning og trygghet til mennesker utsatt for vold i nære relasjoner. IKS skal gjennom sine arbeidsmetoder gi brukerne støtte og bistand til å komme ut av en vanskelig livssituasjon og også forebygge ny vold.

Krisesenteret skal ha et særlig fokus på barn som har vært utsatt for vold eller har levd med vold i familien.

Kontaktinfo: 74 07 77 10

Les mer på hjemmesiden til krisesenteret.